PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

TRƯỜNG TH XUÂN LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số :      /QĐ-THXL

 Xuân Lương, ngày ..... tháng ... năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kiện toàn Ban biên tập Website Trường Tiểu học Xuân Lương

____________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Chỉ thị 03/2007/CT-BBCVT ngày 23/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet;

Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử;

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-TH ngày 17/9/2021 của trường TH Xuân Lương về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Xét nhu cầu thực tế, cần thiết phục vụ cho hoạt động của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Website Trường Tiểu học Xuân Lương (gọi tắt là Ban biên tập trang Website), gồm các ông (bà) có danh sách kèm theo;

Điều 2. Ban biên tập trang Website có nhiệm vụ:

Ban Biên tập Website trường do Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo;

Ban Biên tập hoạt động theo Quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử do Bộ thông tin và truyền thông ban hành;

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong ban Biên tập Website trường do Trưởng Ban Biên tập phân công;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn trong nhà trường và các ông (bà) có tên trong  Điều 1 có trách nhiệm thi hành./.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT;

- Lưu: VT,

Bản điện tử

- CBGV,NV

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

DANH SÁCH

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-THXL ngày     /9/2021

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Nhiệm vụ được giao

1

Lăng Thế Dân

Hiệu trưởng

Trưởng ban

Chịu trách nhiệm chung

2

Dương Thị Phương Thảo

Phó hiệu trưởng

Phó trưởng ban

Chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung tin, bài đưa lên Website trường ở mục tin tức, thông báo. Quản lý tin bài ở các tổ chuyên môn, khối chuyên môn.

Chịu trách nhiệm nội dung tin bài thuộc mảng mũi nhọn HSG,GVG.

3

Lại Khánh Chi

Tổng phụ trác đội

Thư ký

- Thư ký Ban biên tập. Phụ trách kỹ thuật, đưa tin bài lên Website ở mục tin tức, mục thông báo,

- Chịu trách nhiệm cung cấp nội dung, tin bài, các hình ảnh, video clip chuyên về hoạt động của tổ chức Đội thiếu  niên trong nhà trường

4

Nguyễn Thị Chinh

Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

Chịu trách nhiệm cung cấp nội dung, tin bài, các hình ảnh, video clip chuyên về hoạt động của tổ chức Công đoàn trường.

5

Dương Đức Hải

Bí thư chi đoàn

Ủy viên

Chịu trách nhiệm cung cấp nội dung, tin bài, các hình ảnh, video clip chuyên về hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên trong nhà trường.

6

Đỗ Thị Hằng

Tổ trưởng tổ 1

Ủy viên

Chịu trách nhiệm cung cấp nội dung, tin bài, các hình ảnh, video clip chuyên về hoạt động của tổ trong nhà trường

7

Vũ Tiến Công

Tổ trưởng tổ 2+3

Ủy viên

Chịu trách nhiệm cung cấp nội dung, tin bài, các hình ảnh, video clip chuyên về hoạt động của tổ trong nhà trường

8

Triệu Thị Hoan

Tổ trưởng tổ 4+5

Ủy viên

Chịu trách nhiệm cung cấp nội dung, tin bài, các hình ảnh, video clip chuyên về hoạt động của tổ trong nhà trường

9

Nguyễn Thị Phương

Tổ trưởng tổ  VP

Ủy viên

Chịu trách nhiệm cung cấp nội dung, tin bài, các hình ảnh, video clip chuyên về hoạt động của tổ trong nhà trường

10

Lâm Thành Chương

Nhân viên

Ủy viên

Chịu trách nhiệm cung cấp nội dung, tin bài, các hình ảnh, video clip chuyên về hoạt động Ngoại khóa, các câu lạc bộ của GV,HS trong nhà trường.

 

 Ghi chú: Mỗi tháng,vào ngày 25 hàng tháng các thành viên  được phân công viết tin bài nộp ít nhất một tin bài, ảnh, video thuộc mảng mình được phân công phụ trách về cho Ban biên tập Website của nhà trường.