TRƯỜNG TH XUÂN LƯƠNGMẫu biểu số 48
Chương: 622 070 072 
   
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Đơn vị: Trường TH Xuân Lương
Mã số: 1015038
(Kèm theo quyết định số:…    /QĐ-TH  ngày      /01/2021 của HT trường TH Xuân Lương)
  Đơn vị: 1000 đồng
STTNội dungTổng số
ITổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
1Số thu phí, lệ phí                                          -  
1.1Lệ phí 
1.2Phí 
 Phí A                                           -  
 Cấp bù học phí0
 Thu học phí tại đơn vị0
2Chi từ nguồn thu phí được để lại 
2.1Chi sự nghiệp…………………… 
aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                          -  
 40% chi con người (lương, phụ cấp, các khoản đóng góp)                                          -  
 60% chi hoạt động                                           -  
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
IIDự toán chi ngân sách nhà nước (1)                             5,808.858
1Chi quản lý hành chính 
1.1Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
2Nghiên cứu khoa học (cấp huyện không có nội dung này) 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
2.2Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                              5,808.858
3.1Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                             5,744.110
 Chi con người                             5,251.900
 Chi hoạt động: trong đó                                492.210
 30% mua sắm, sửa chữa CSVC                                147.663
 Chi các hoạt động                                344.547
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                  64.748
 Hỗ trợ CPHT25.2
 Hỗ trợ HS dân tộc rất ít người16.092
 Hỗ trợ học sinh khuyết tật có khó khăn về kinh tế23.456
 
   

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

TRƯỜNG TH XUÂN LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /QĐ - TH

Xuân Lương, ngày       tháng 01  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

 
  

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH XUÂN LƯƠNG

 

          Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư Số: 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/nđ-cp ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước

Căn cứ Quyết định số: 999/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện Yên Thế về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi NSNN năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 2/TB-TCKH ngày 11/01/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thế về việc giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị dự toán năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho trường TH Xuân Lương sử dụng (Theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 được giao, Ban giám hiệu, Công đoàn, Kế toán, văn phòng CCVC nhà trường tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Ban giám hiệu; Công đoàn; Kế toán trường TH Xuân Lương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng TC - KH;

- Phòng GD&ĐT;

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lăng Thế Dân