PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

TRƯỜNG TH XUÂN LƯƠNG

 

Số: .../CV-THXL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Lương, ngày .... tháng 5 năm 2021

 

 

 Kính gửi: - Các bậc Phụ huynh học sinh lớp 1 năm học 2021-2022

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ngày 19 tháng 3 năm 2021 về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang từ năm học 2021 - 2022;

Căn cứ vào công văn số 256/SGDĐT-GDTrH&GDTX của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang ngày 12 tháng 3 năm 2021 việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ vào công văn số 201/PGD&ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của PGD&ĐT hyện yên Thế về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số: 20/QĐ-TH ngày 15.03.2021 của Hiệu trưởng Trường TH Xuân Lương về việc thành lập Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Tiểu học.

Để phục vụ tốt nhu cầu học tập của học sinh. Trường TH Xuân Lương kính gửi các bậc phụ huynh học sinh lớp 1 năm học 2021-2022 về danh mục và đơn giá các bộ sách lớp 1 như sau (Có danh sách kèm theo).

Rất mong được sự hợp tác của các bậc phụ huynh.

Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Như trên

Lưu VT

 

 

                                                                             Lăng Thế Dân