UBND HUYỆN YÊN THẾ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /TB-PGD&ĐT-GDTH
V/v thông báo kết quả đánh giá, chấm
điểm đối với các đơn vị bậc tiểu học,
năm học 2020-2021
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Yên Thế, ngày tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá, chấm điểm đối với các đơn vị bậc tiểu học,
năm học 2020-2021
Thực hiện Công văn số 935/PGD&ĐT ngày 29/10/2020 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc định hướng đánh giá, chấm điểm đối với các
đơn vị năm học 2020-2021; Thông báo số 479/TB-PGD&ĐT-GDTH ngày
28/5/2021 của Phòng GD&ĐT về việc thông báo dự thảo đánh giá, chấm điểm
đối với các đơn vị bậc tiểu học năm học 2020-2021; Căn cứ kết quả họp thi đua
trực tuyến ngày 02/6/2021 của bậc tiểu học, Phòng GD&ĐT thông báo kết quả
đánh giá, chấm điểm đối với các đơn vị bậc tiểu học năm học 2020-2021, cụ thể
như sau:
- Kết quả của các đơn vị được Phòng GD&ĐT đánh giá trong biểu tổng
hợp Kết quả đánh giá, chấm điểm đối với các đơn vị bậc tiểu học năm học 2020-
2021 (Có biểu điểm kèm theo).
- Căn cứ vào kết quả trên Phòng GD&ĐT trình Hội đồng thi đua xét thi
đua, khen thưởng các đơn vị theo thứ tự từ cao xuống thấp.
Phòng GD&ĐT thông báo đến các trường TH, TH&THCS, đề nghị các
trường thông báo kết quả trên đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên
trong nhà trường./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ, CV Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Phạm Đình Thơ


2

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ
BẬC TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Thông báo số /TB-PGD&ĐT-GDTH 04/6/2021
của Phòng GD&ĐT)
STTTên trườngTổng điểm chấm
(900 điểm)
Tổng điểm sau
cộng, trừ
Ghi chú
1TH TTr Phồn Xương714,54754,54
2TH TTr Bố Hạ712,2722,2
3TH Xuân Lương645,36679,46
4TH Canh Nậu637,87667,87
5TH Tân Sỏi653,47653,47
6TH Tam Tiến619,71619,71
7TH Đồng Hưu617,89617,89
8TH An Thượng638,41615,31
9TH Hồng Kỳ607,02607,02
10TH Hương Vĩ606,22606,22
11TH Đồng Lạc604,05604,05
12TH&THCS Tân Hiệp594,82594,82
13TH Đồng Tiến572,88584,28
14TH&THCS Đồng Tâm574,78574,78
15TH Đồng Kỳ574,49574,49
16TH Tam Hiệp641,43541,43Sinh con thứ 3
17TH Đồng Vương518,71495,31
18TH Tiến Thắng558,53458,53Sinh con thứ 3
19TH Đông Sơn585,35385,35Sinh con thứ 3