rixs DoAN eAc crANG
\^AX
BCH DOAN HUYEN YEN THE
?k ?k ?k
56: 5I-TT/FIDTN
DOAN TNCS HO CHi MINH
Y€n Th6, ngdy 16 thdng 4 ndm 2021
'
TH6NC rnr
TriQu t$p ilai bi6u, thi sinh tham d$ HQi thi Tin hgc tr6 tinh Bic Giang
lAn thrfr XXIV, ndm 2021
Kinh g{ri:
- Ban Gi6m hiQu cdc tru}ng: THpr y6n Th6, THpr
n6 H4, THCS Huong Vy, THCS Holng Hoa Th6m,
THCS Xuin Luong, TH TT n5 H4, TH Xuin Lucrng.
- Li6n eIQi cic trulng: THCS Huong Vy, THCS Hoirng
Hoa Th6m, THCS Xuin Lucrng, TH TT n6 H4, tU
Xuin Lucrng.
Thpc hiQn Thdng tri sO OS-TT/BTC ngay rc1412021 ctra BTC H$i thi Tin
hgc trd tinh Bic Giang lin thrl XXIV, ndm 2021; Ban Thucrng vp HuyQn dodn
YCn Th6 th6ng b6o vir triQu tpp thi sinh tham dU HQi thi Tin hgc tr6 tinh Bic
Giang lAn thri XXIV ndm 2021, cp th6 nhu sau:
1. Thcri gian: 0l ngiy, Tt 07h00'd6n 16h30' ngiy 24t412021 (Thilr bdy).
(Cdc thf sinh dilng 6h45' cd mQt di€m danh)
Eirng 05 gicr 00 phut ngey 24l4l2o2l cdc tht sinh vi dai biOu tpp trung tai Co
quan Thuong tryc HuyQn doan YOn Th6 d€ xu6t phdt (HuyQn dodn b6 trl xe dua, d6n).
2. Dia di6m: Tai Truong Cao ding NghC Cdng nghe ViQt - Hdn BEc
Giang (xd Dinh tri - Thdnh phii Bdc Giang, tinh Bdc Giong).
3. Thirnh phin:
- Cdc d6ng chi Gi6o vi6n phlr tr6ch (Gido viAn fin hec) trudng TH TT 85 Hp,
TH Xudn Lucrng Q{hd Ban Gidm hieu Nhd ruorg tri(u tQp SiLip).
- Circ thi sinh tham dU HQi thi Tin hgc tr6 tinh Bdc Giang lAn thri XXIY (cd
Danh sdch kdm theo). \
.
4. Chuong trinh: (C6 Chaong trinh cht t* H\i thi kdm theo).
5. Kinh phi
Ban Thuong vU HuyQn dodn bO trf phuong tiQn di chuy6n vd sinh hopt ccrm
cho dai bi6u.
Nh?n dugc Thong ri triQu tip, Ban Thuong vp HuyQn doan dc nehi c6c dOng
chi dpi bi+5u, c6c thi sinh b6o c6o Ban gi6m hiQu Nhi truong dE sap x6p thoi giu&
c6ng viQc thdm du Hgi thi clung thanh phen, thoi gian, rlia di6m tr6n. Mgi chi titit li6n
quan vA ugi thi li6n hg r$c ti6p d6ng chi L€ phuong Th6o - chuyen vi6n Huygn
ttoan qua sii diQn thopi : 0979.848.303 dr5 trao OOi.l.
Nci nh$n:
- Nhu Kinh gui;
*,, - Luu: HDTN.
TM. BAN THLIOT{G.VU HUYpN DOAN
4[IO BI THIJ
Thi Tut
,
sAcu
Thi sinh tha
(Kdm theo Th6ngt,
hgc tr6 Tinh Bic Giang nim Z0Zl
/ffN ngdy 16/4/2021 cila BanThudng.vEt
'dodn YAn Th€)
STT Hg vi t6n

L6p
5A.l
542
Don viTH TT 86 Ha
TH TT Bd Ha

0l Nguydn Bio Duy a2 Ngd H6n Minh Qudn 03 Nguy6n DiQp Anh

442
5A
8A1
TH TT 86 Ha
TH XuAn Luong
Hodng Hoa Th6m

04 Dang Dric Huy 05 Eho Drlc Minh 06 Trdn Nggc Hi 6 THCS Hucrng V!
07 Phpm Th6i He

8
8A1
11Al
11A8
l1A8
THCS Xudn Luong
Hodng Hoa Th6m
THPT 86 Ha
THPT Y6n Th6
THPT YOn Th6

08 Duong Trung Hii 09 Nguy6n Huy Ttng l0 Nguy6n Vi6t Thenh ll Ng6 Hodng Phri At

', "-' 'i.*rl. ;lArui ,' ' ,'Bdc Giang, ngayA\thdng 4ndnt 202t
'.;r;eu ti_Q1vp' rRinrt{ Her rHr
'-
: _-Nbny24l4l202l
Th6'i gian l._- _- _ xOi Aune
Dia tli6m I -Thrrr hle" -
Khai m4c HQi thi
6h45', - 7h00' D6n tiep @i bi&r Uri sinll 6n dlnh td chrrc
NheBan T0 chirc

BANT6CHUCHQI TRELAI''{
..3 i
aoNG HOAXA HQr fir0 NcHi,{ VTETNAM
EQc l$p - Tg do - Hgnh phrfic
da ndns
7h00' - 7h30'

Tuy6n UO ti do, gi6i thiQu dpi bi€u
Ph6t bi6u khai mac Hdi thi
NhaBan TO chfrc
ThrunsBrcISi&i
da n[ng
Qu6n tri$t quy ch6 Hgi thi; phdn
c6ns Hqi ddne thi
Hu6ng d6n thf sinh vd c6c di6m thi
7h30'- th30' Thi sinh ep trung vd lim bai thi
Pho truong Ban
T6 chirc HQi thi
Ban TO chfc,
Phong thi
HOi ddne thi
r0h00 -14h00' Thu bii, chim thi
11h00'-t3h00' C6c thi sinh 6n, nghi trua
Ban Gi6m kh6o
C6c tru&ng doin
Chuo'ng trinh: Tga ilirm "Uhg dgng CNTT trong cu$c s6ng',
Thli gianN$i dungDla rli6mThFc hi$n

 

13h30',-15ht 5',
Tuy6n bA li do, gi6i thi0u dai bi6u
Tga dAm trao ddi ki6n thuc v6 c6ng
nghe th6ng tin, chuy6n AOi sO
Nha
da n6ng
Tdng k6t va Trao gifri thu&ng Hgi thi
Thi'i gianN$i dungDia tli6m

- Ban Td chri'c
- 86o c6o viCIn
Thrgc hifn
15h3O',-16h30',

Don ti6p dpi bi6u,6n dinh td ahrtc
Vin ngh€ chdo mirng
TUyOn bO lri do, gi6i thiQu dai bi6u
86o crio t6ng k6t Hqi thi
Tang hoa c6m on nhd tdi trq
QOng bd quy6t dinh c6c giii thuone
Trao giii thuong
Ban Td chr?c
E$i v6n nghe
MC
Ph6 Truorg BTC
Nhe
da ndng
Ban T6 chtic
Trudns Ban GK
Dpi bi6u l6nh dao
vi BTC HOi thi

 

I($!.!hric; 86 m4c H$i thiBan Td chric
BAN TO CIIIC HOI THI