UBND HUYỆN YÊN THẾ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /QĐ-PGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Thế, ngày tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện vòng 1,
chu kỳ 2020-2022
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN THẾ
Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND
huyện Yên Thế về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế; Quyết định
số 05/2020//QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND huyện Yên Thế về việc sửa
đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế ban hành kèm theo Quyết
định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND huyện Yên Thế;
Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-PGDĐT ngày 22/01/2021 của Phòng
GD&ĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp
giỏi cấp huyện chu kỳ 2020-2022; Công văn số 89/PGD&ĐT ngày 29/01/2021
của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp
huyện; Công văn số100/PGDĐT ngày 02/02/2021 của Phòng GD&ĐT về việc
tổ chức Hội thi GVDG, GVCNLG bậc Tiểu học cấp huyện, chu kỳ 2020- 2022;
Công văn số 91/PGDĐT-THCS ngày 29/01/2021 của Phòng GD&ĐT về việc
tổ chức Hội thi GVDG, GVCNLG bậc THCS cấp huyện;
Căn cứ kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện vòng 1, chu kỳ
2020-2022 bậc học mầm non, tiểu học, THCS;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn MN, TH, THCS.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 336 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện vòng
1, chu kỳ 2020-2022, trong đó:
- Bậc mầm non: 92 giáo viên;
- Bậc tiểu học: 116 giáo viên;
- Bậc THCS: 128 giáo viên.
(có danh sách cụ thể kèm theo).
Điều 2. Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, TH&THCS, PTDTNT,
các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- LĐ, CV Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDMN, TH, THCS.
TRƯỞNG PHÒNG
Trần Thị Ánh Tuyết